Categories

Newsletter

News and Updates

UP TET- Model Paper's Answer Sheet

Math - Answer Sheet

MQP:1

1)      d

2)      b

3)      c

4)      a

5)      b

6)      c

7)      a

8)      c

9)      a

10)  b

11)  a

12)  c

13)  c

14)  b

15)  b

16)  b

17)  b

18)  b

19)  a

20)  a

21)  c

22)  a

23)  a

24)  b

25)  d

26)  a

27)  b

28)  c

29)  b

30)  d

  

MQP:2

1)       a

2)       d

3)       c

4)       b

5)       b

6)       c

7)       c

8)       a

9)       b

10)   a

11)   b

12)   c

13)   d

14)   c

15)   c

16)   b

17)   a

18)   b

19)   c

20)   b

21)   a

22)   c

23)   b

24)   c

25)   d

26)   b

27)   c

28)   c

29)   b

30)   d

  

MQP:3

1)      d

2)      b

3)      c

4)      a

5)      b

6)      d

7)      d

8)      b

9)      c

10)  b

11)  c

12)  c

13)  d

14)  d

15)  a

16)  d

17)  b

18)  a

19)  a

20)  d

21)  c

22)  c

23)  d

24)  c

25)  c

26)  b

27)  a

28)  b

29)  b

30)  c

 

Environment- Answer Sheet

MQP:1

 

1)       b

2)       a

3)       b

4)       c

5)       d

6)       a

7)       a

8)       d

9)       b

10)   a

11)   d

12)   b

13)   a

14)   c

15)   c

16)   a

17)   b

18)   a

19)   b

20)   a

21)   b

22)   a

23)   a

24)   d

25)   d

26)   a

27)   c

28)   c

29)   d

30)   d

 

MQP:2

 

1)       a

2)       b

3)       d

4)       a

5)       b

6)       a

7)       d

8)       d

9)       d

10)   d

11)   c

12)   b

13)   d

14)   a

15)   d

16)   c

17)   c

18)   a

19)   b

20)   a

21)   b

22)   a

23)   a

24)   d

25)   d

26)   a

27)   c

28)   c

29)   d

30)   d

 


MQP:3

1)       a

2)       b

3)       d

4)       a

5)       b

6)       a

7)       d

8)       d

9)       d

10)   d

11)   c

12)   b

13)   b

14)   a

15)   d

16)   c

17)   c

18)   b

19)   a

20)   c

21)   a

22)   d

23)   a

24)   a

25)   b

26)   a

27)   b

28)   c

29)   a

30)   b

 

Hindi- Answer Sheet

MP-1 

1)       a

2)       c

3)       d

4)       d

5)       c

6)       a

7)       c

8)       b

9)       c

10)   a

11)   b

12)   a

13)   d

14)   d

15)   d

16)   c

17)   b

18)   d

19)   c

20)   a

21)   a

22)   c

23)   a

24)   b

25)   d

26)   b

27)   c

28)   a

29)   a

30)   b

 

MP-2 

1)       d

2)       a

3)       b

4)       d

5)       a

6)       c

7)       d

8)       d

9)       b

10)   d

11)   b

12)   c

13)   a

14)   a

15)   b

16)   d

17)   a

18)   c

19)   b

20)   c

21)   b

22)   b

23)   d

24)   b

25)   b

26)   d

27)   c

28)   b

29)   a

30)   c

 

MP-3 

1)       a

2)       d

3)       b

4)       a

5)       c

6)       b

7)       a

8)       d

9)       a

10)   d

11)   c

12)   a

13)   a

14)   b

15)   c

16)   c

17)   c

18)   b

19)   d

20)   a

21)   c

22)   b

23)   a

24)   a

25)   c

26)   c

27)   c

28)   a

29)   b

30)   c

 

Bal Vikas- Answer Sheet

MP-1

1)      A

2)      d

3)      a

4)      a

5)      c

6)      b

7)      d

8)      c

9)      c

10)  b

11)  d

12)  c

13)  b

14)  b

15)  a

16)  a

17)  b

18)  a

19)  a

20)  a

21)  a

22)  a

23)  c

24)  c

25)  a

26)  d

27)  c

28)  a

29)  c

30)  c

  

MP-2

1)      a

2)      b

3)      c

4)      a

5)      b

6)      a

7)      d

8)      b

9)      a

10)  b

11)  a

12)  b

13)  b

14)  c

15)  c

16)  a

17)  d

18)  a

19)  b

20)  d

21)  d

22)  b

23)  a

24)  b

25)  d

26)  d

27)  c

28)  c

29)  a

30)  c

 

MP-3

1)      c

2)      b

3)      d

4)      d

5)      d

6)      a

7)      b

8)      a

9)      a

10)  b

11)  a

12)  b

13)  c

14)  c

15)  c

16)  d

17)  d

18)  a

19)  d

20)  b

21)  a

22)  b

23)  a

24)  d

25)  a

26)  d

27)  b

28)  a

29)  d

30)  b

 

Sanskrit- Answer Sheet

Model Paper-I

1)      c

2)      c

3)      c

4)      b

5)      a

6)      b

7)      a

8)      d

9)      a

10)  b

11)  c

12)  a

13)  a

14)  b

15)  b

16)  c

17)  a

18)  b

19)  b

20)  d

21)  c

22)  b

23)  d

24)  a

25)  b

26)  d

27)  a

28)  a

29)  d

30)  b

  

 Moel Paper-II

1)      a

2)      d

3)      a

4)      c

5)      a

6)      a

7)      c

8)      b

9)      d

10)  b

11)  c

12)  b

13)  c

14)  a

15)  a

16)  d

17)  a

18)  c

19)  a

20)  a

21)  a

22)  c

23)  d

24)  b

25)  a

26)  c

27)  a

28)  d

29)  b

30)  d

  

Model Paper-III

 

1)      c

2)      d

3)      b

4)      c

5)      b

6)      d

7)      a

8)      c

9)      a

10)  c

11)  a

12)  c

13)  a

14)  a

15)  c

16)  d

17)  a

18)  b

19)  a

20)  c

21)  a

22)  d

23)  b

24)  a

25)  d

26)  b

27)  c

28)  a

29)  b

30)  d